ความเป็นมาของ Cryptonist

พวกเรา Cryptonist เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องของ Blockchain และ Cryptocurrency พวกเรามีความต้องการที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนวงการ Blockchain ของประเทศไทยให้มีการพัฒนา โดยการให้ความรู้แก่นักลงทุนและบริษัทที่เกี่ยวกับด้าน Blockchain และให้บริการสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่เกี่ยวกับด้าน Blockchain หรือมีความสนใจในการนำเอาเทคโนโลยี Blockchainไปใช้ ด้วยการให้บริการ 3 อย่างหลักๆ คือในด้านของ Media Events และ Space เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของวงการ Blockchain ของประเทศไทย

Our Team

Contact Us

My Newsletter

Sign Up For Updates &
Newsletters