Shopping Cart 0 - 0.00$ 0

Market News

สงครามค่าเงินมาอีกแล้ว

สงครามค่าเงินมาอีกแล้ว ถ้าใครจำประวัติศาสตร์ได้ เมื่อช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องค่าเงินบาทจากการโดนโจมตี ใช้เงินไปประมาณ $30,000 ล้าน เพื่อตรึงค่าเงิน THB อยู่กับ…

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters