Blockchain News

นับเป็นสัญญาณที่ดีและชี้ให้เห็นว่าภาครัฐเองก็ขยับตัวและเล็งเห็นความสำคัญของ Blockchain

นับเป็นสัญญาณที่ดีและชี้ให้เห็นว่าภาครัฐเองก็ขยับตัวและเล็งเห็นความสำคัญของ Blockchain หากใครได้ติดตาม Facebook ของดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คงได้อ่านบทความเกี่ยวกับ Blockchain ที่ท่าน Postโดยมีเนื้อใจความสำคัญตามข้อความดังล่างนี้ค่ะ #Blockchain เชื่อมสู่โอกาสในอนาคตเพื่อทุกคน อย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนความรู้และประสบการณ์ที่พวกเรามีอาจจะตามไม่ทัน มีเทคโนโลยีหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญและผมเองยังตามเทคโนโลยีนี้ไม่ทันครับ นั่นคือ Blockchain ที่บางท่านอาจรู้จักเป็นอย่างดี…

ฉีดเงิน 650 ล้าน พัฒนาฟินเทคไทย

ฉีดเงิน 650 ล้าน พัฒนาฟินเทคไทย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 1.#เห็นชอบแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการเงิน (ฟินเทค) โดยมองว่าอุตสาหกรรมฟินเทค มีความสำคัญต่อการพัฒนาบริการทางการเงิน 2.วาง #นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมฟินเทค ด้วยการ 2.1) จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (อินฟินนิส) 2.2) ส่งเสริมและพัฒาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนา 2.3) จัดโครงการที่ช่วยให้ฟินเทคสตาร์ทอัพ…