เมื่อวันอังคารที่ 27 ที่ผ่านมา ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “มุมมองการกำกับ Crypto และ ICO กับ ธปท.” และ
คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มาร่วมบรรยายเรื่อง “ก.ล.ต. กับการกำกับ ICO” ในหลักสูตร Cryptoasset
Revolution

โดย ดร.ธรรมรักษ์ ได้กล่าวว่า “ทาง ธปท. ได้มีการศึกษา Central Bank Digital Currency (CBDC)* แต่ยังไม่คิดจะออก เนื่องจากเพราะต้องการศึกษาความเป็นไปได้ก่อน”

นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า “ทาง ธปท.ยังมีความกังวลเกี่ยวกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา เช่นการโอนเงินออกนอกประเทศ, เรื่องภาษี, เรื่องเสถียรภาพทางเงิน และ สถานบันการเงิน”

อ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Digital Currency Series Vol.1: Central Bank Digital Currency อีกหนึ่งวิวัฒนาการของเงิน โดย ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร,  รัชพร วงศาโรจน์, กษิดิศ ตันสงวน และ เกวลี สันตโยดม

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_124.pdf

Digital Currency Series Vol.2: CRYPTOCURRENCY AND FRIENDS: นวัตกรรม พัฒนาการ ความเสี่ยง และการกำกับดูแล โดย ดร.ธรรมรักษ์ หมื่นจักร, รัชพร วงศาโรจน์, กษิดิศ ตันสงวน และ เกวลีสันตโยดม

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_126.pdf

นอกจากนี้ คุณ ธนวัฒน์ เลิศวัตนารักษ์ (CEO, J VENTURES, JFincoin) ได้ให้เกียรติมาร่วม Dinner Talk ในส่วนหนึ่งของหลักสูตร Cryptoasset Revolution อีกด้วย

FollowUs #Like #Share

๐ ช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารชาว CRYPTONIST ๐

˙CRYPTONISTPAGE
˙CRYPTONISTCLUB
˙CRYPTONISTTELEGRAM
˙CRYPTONISTTWITTER
˙CRYPTONISTCHANNEL

#˙CRYPTONIST #Empowering Blockchain Community

My Newsletter

Sign Up For Updates & Newsletters